Huishoudelijk Reglement
DEEL I: ALGEMENE WERKING

1.1 De werking van KTC Rapid Waterschei vzw wordt geregeld door de Statuten van 4 juli 1978, waarvan de hernieuwde versie is goedgekeurd op 12 december 2003 en verschenen is in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2004. De praktische regelingen zijn opgenomen in dit huishoudelijk reglement.

1.2 De vereniging heeft als doel de praktijk van lichaams- en sportbeoefening in het algemeen, en van tennis in het bijzonder, te verspreiden en te beoefenen en is hiervoor aangesloten bij Tennis Vlaanderen en de Stedelijke Sportraad Genk.

1.3 Om haar doel te verwezenlijken heeft de club op 7 oktober 2005, verleden door notaris Vanaenrode, een overeenkomst van recht van erfpacht gesloten met de Stad Genk tegen een jaarlijkse, geïndexeerde vergoeding van € 290 per jaar. Het recht van erfpacht wordt toegekend voor een termijn van dertig achtereenvolgende jaren, vernieuwbaar mits wederzijdse toestemming en met inachtneming van de wettelijk toegelaten maximum termijn. Het recht omvat de erfpacht van 3 percelen grond met een totale oppervlakte van 59a 24ca en als enige bestemming: aanleg en instandhouding van tennisvelden met bijbehorende infrastructuur. Andere activiteiten mogen slechts plaatsvinden na schriftelijke en voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.

Volgens bijzondere bepalingen in het contract is de club verplicht:

- Elke wijziging van de statuten van KTC Rapid Waterschei vzw onverwijld ter kennis te brengen van het stadsbestuur alsook elke wijziging van voorzitter en/of secretaris.
- De Stad Genk, naar redelijkheid, de vrije en kosteloze beschikking over het sportcomplex te geven om er eigen sportmanifestaties en wijkgebonden activiteiten te organiseren, in overleg met de erfpachter en mits deze ten minste 3 maanden op voorhand in kennis gesteld wordt.
- In het kader van de ontvangen toelages hebben ook andere verenigingen die activiteiten in het park organiseren, inzonderheid de Koninklijke Edele Handboog Waterschei vzw en de Harmonie Waterschei-Zwartberg, de kosteloze beschikking over de sanitaire installaties van het sportcomplex in overleg met de vereniging/gebruiker en de erfpachter.
- In het kader van de ontvangen stedelijke toelages heeft de stad of zijn gemachtigden te allen tijde toegang tot de boekhouding van de erfpachter.

De club beschikt momenteel alzo over:

- 8 tennisterreinen en 1 miditerrein in open lucht
- 1 oefenmuur
- een nieuw gebouwd clubhuis met sanitaire installaties, kleedkamers en bergplaats
- een garage

1.4 Om haar doelstelling te verwezenlijken verbindt de club er zich toe om diverse activiteiten per jaar te organiseren, zowel voor jeugd als volwassenen, zoals:

- interclub
- open tornooi
- clubkampioenschap met afsluitende receptie en huldiging van diverse kampioenen
- sportvrouw en sportman van het jaar
- verschillende recreatieve activiteiten die jaarlijks kunnen wijzigen, en ontmoetingen met andere clubs of verenigingen 
- deelname aan de Genker Tennis Ontmoeting (GTO)
- tennislessen voor de jeugd en de volwassenen en sportkampen voor de jeugd
- De BOX
- Zilvertrophy en zilverladder

DEEL II: LEDEN EN LIDGELDEN

2.1 De vereniging bestaat uit leden van de Algemene Vergadering, spelende leden, steunende leden en ereleden.

2.2 De Algemene Vergadering (AV) komt jaarlijks, binnen 3 maanden na de afsluiting van het boekjaar (31/12), bij elkaar op een door de Raad van Bestuur (RvB) bepaalde plaats. Zij beslist in al de zaken die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk aan de RvB zijn voorbehouden, zoals voorzien in de statuten.

Voorwaarden om lid te worden van de Algemene Vergadering:

- Spelend, steunend of erelid zijn van de vereniging.
- Voorgedragen worden door minstens 2 leden van de AV.
- Verkozen worden door de AV met gewone meerderheid van stemmen. 
- Jaarlijks, vóór 1 mei, een door de AV vastgestelde additionele bijdrage betalen, behalve indien men erelid is.
- Het aantal leden is niet beperkt maar mag niet minder dan 5 zijn.
- Het ontslag of de uitsluiting van leden wordt geregeld door de statuten.

2.3 Spelende en steunende leden,  voorwaarden tot lidmaatschap:

- Jaarlijks het gepaste aansluitingsformulier (volwassenen, jeugd) volledig en correct ingevuld via de website http://www.tcrapid.be bezorgen aan de club. 
- Jaarlijks het door de AV, op voorstel van de RvB, vastgelegde lidgeld betalen op het bankrekeningnummer van de club. De club aanvaardt de “Sport- en Culture Pass” van Sodexho.
- De minimum leeftijd van 4 jaar hebben op 1 januari van het aansluitingsjaar.
- Zich houden aan het huishoudelijk reglement (HR) van de club.

Het jaarlijks lidmaatschap loopt van datum van aansluiting tot het einde van het Tennis Vlaanderen seizoen (31 maart van het volgende jaar).

2.4 Voorwaarden tot terugbetaling of overdracht van lidgelden:

- Indien een lid in de onmogelijkheid was om in het seizoen te tennissen, kan hij/zij een met bewijzen gestaafd verzoek tot overdracht of terugbetaling van het lidgeld indienen bij de secretaris van de club.
- De RvB zal beslissen of het verzoek ontvankelijk is. 
- Bij een ontvankelijk verzoek zal de RvB besluiten dat het lidgeld, verminderd met bijdrage die de club heeft betaald aan Tennis Vlaanderen, ofwel terugbetaald wordt (indien men vb. de volgende jaren niet meer kan tennissen wegens een kwetsuur of ziekte of eventueel verre verhuis) ofwel overgedragen wordt naar het volgend seizoen (bij tijdelijke ongeschiktheden).

2.5 Ereleden

Erelid wordt men op voorstel van de RvB aan de AV die beslist met twee derde meerderheid van stemmen. De club telt in 2017 vijf ereleden: Jef Knevels,  Jacky Jackmaert, François Nellissen, Ernest Roijmans en Tjeu Arits

2.6 Spelende en steunende leden: gebruik van de tennisaccommodaties.

- Spelende leden mogen gebruik maken van alle tennisterreinen, aan alle activiteiten deelnemen, de sanitaire installaties gebruiken en bij alle clubrecepties aanwezig zijn. Voor sommige activiteiten kan een kleine bijdrage gevraagd worden.
- Steunende leden mogen geen gebruik maken van de tennisterreinen doch kunnen wel deelnemen aan alle andere activiteiten, mits het betalen van een kleine bijdrage voor sommige activiteiten.
- Tijdens de winterperiode kunnen niet-leden in het clubhuis deelnemen aan weerkerende Rapid-activiteiten mits aansluiting als steunend lid.

2.7 Alle leden, zowel spelende als steunende ontvangen vanwege de club:

- Een digitale lidkaart van Tennis Vlaanderen (steunende leden enkel indien zij de niet-verplichte bijdrage van Tennis Vlaanderen betaald hebben). Hierop is hun lidnummer en paswoord (indien niet eerder gewijzigd) vermeld.
- Per familie, wonende op hetzelfde adres:  3 clubbladen “Topspin” (op aanvraag op papier) en een vademecum.

DEEL III : BESTUUR EN COMMISSIES

3.1 De AV kiest uit haar leden de Raad van Bestuur (RvB).

- Deze bestaat uit min. 5 en max. 13 leden.
- Het mandaat duurt 4 jaar en de leden zijn steeds herkiesbaar. Indien in de loop van het jaar een mandaat vacant wordt duidt de RvB een vervanger aan die het mandaat van zijn voorganger uitoefent tot de volgende AV. 
- De RvB leidt de zaken van de vereniging en is gemachtigd tot het uitvaardigen van het huishoudelijk reglement. Ze volgt hierbij de statuten van de vzw en de reglementen van Tennis Vlaanderen. 
- Leden wonend onder hetzelfde dak kunnen niet samen zetelen in de RvB. 
- Leden van de RvB mogen vanwege de vereniging geen bezoldiging ontvangen. 
- De RvB vergadert 1 maal per maand op een onderling overeengekomen plaats. Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt met de genomen besluiten en een actielijst met de uit te voeren taken.

3.2 Samenstelling en verantwoordelijkheden van de RvB: 
Voorzitter
Verantwoordelijkheden: het algemeen beleid van de club zowel op sportief, financieel als organisatorisch vlak, de voorbereiding en de leiding van de AV en de RvB, de onderlinge afstemming van de werking van de diverse commissies, het vertegenwoordigen van de club naar externe officiële instanties, het coördineren van sponsorcontacten.

Secretaris
Verantwoordelijkheden: de volledige administratie van de aangesloten leden, o.a aansluiting bij Tennis Vlaanderen , contacten met Tennis Vlaanderen en beheer van het Elitprogramma hieromtrent, het opmaken van de verslagen en actielijsten van de RvB en AV, de ontvangst en behandeling van de externe en interne briefwisseling en e-mails, het versturen van aankondigingen en uitnodigingen van diverse clubactiviteiten, het opmaken en actualiseren van het huishoudelijk reglement,  het vademecum en de aansluitingslijsten, het ter beschikking stellen van de noodzakelijke informatie aan de commissies.

Penningmeester
Verantwoordelijkheden: het opstellen van een jaarlijks sluitende begroting, het voeren van de boekhouding, het beheer van de geldstromen en bankrekeningen van de vzw, de maandelijkse budgetcontrole, de wekelijkse opvolging van de inkomsten van het clubhuis, het goedkeuren en betalen van kostenrekeningen en beheer van de toegangsbadges.

Bestuursleden
Zijn als voorzitters van de verschillende commissies verantwoordelijk voor de werking van deze commissie: zie punt 3.5.

3.3 De RvB zorgt onder andere ook voor:

- Een onderhoudsverantwoordelijke voor de terreinen.
- De uitbating van het clubhuis, het vastleggen van de consumptieprijzen en de openingsdagen en -uren
- Het afsluiten van de nodige verzekeringen om gebouwen en leden te vrijwaren.
- Het aanwezig zijn op verschillende vergaderingen georganiseerd door Tennis Vlaanderen en de Stedelijke Sportraad.

3.4 Om zijn doelstellingen te verwezenlijken doet de RvB beroep op verschillende commissies en werkgroepen waarbij:

- Leden van de RvB bij voorkeur geen lid van meerdere commissies zijn. 
- Ieder lid zich kan opgeven om in een commissie te zetelen. 
- De voorzitter van een commissie lid is van de RvB en eindverantwoordelijkheid draagt. 
- De RvB elk jaar een commissiefeest organiseert waaraan de leden van de commissies en werkgroepen gratis mogen deelnemen. Hun partners betalen een door de RvB vastgestelde minimale bijdrage.

3.5 Bestaande commissies en verantwoordelijkheden:

- Sportcommissie: verantwoordelijk voor: organisatie van interclub, open tornooi, clubkampioenschap, Genker Tennis Ontmoeting, sportvrouw/man, gastentornooi, tennislessen nieuwe leden, het opstellen van de reservatierichtlijnen, beheer van het reservatiesysteem, organisatie van de BOX en Start2Tennis.
- Jeugdcommissie: verantwoordelijk voor de organisatie van alle jeugdevenementen en het KidsTennisproject Tennis Vlaanderen, aanvraag subsidies en jeugdvriendelijke tennisclub, organisatie van jeugdlessen en wintertrainingen.
- Commissie Infrastructuur: verantwoordelijk voor het algemene onderhoud en uitrusting van de tennisaccommodaties, sanitair en clubhuis.
- Commissie Communicatie: verantwoordelijk voor e-flash; samenstelling, lay-out en verdeling Topspin, inhoud en actualisering van de website http://www.tcrapid.be, digibord en de uithangborden in en rond het clubhuis.
- Commissie CRF (clubhuis, recreatie, feestelijkheden): organisatie van de uitbating en onderhoud van het clubhuis, organisatie van de recreatieve tornooien en verzorging van alle recepties en feestelijkheden in de club.
- Barcommissie: opmaak stock en financiële afrekening uitbater, afspraken en prijszetting assortiment drank en eten, contracten en afspraken met leveranciers
- Zilvercommissie: de organisatie van allerlei activiteiten voor medioren en senioren, zowel op sportief, recreatief en informatief/educatief vlak.

3.6 Om de communicatie tussen bestuur en leden te optimaliseren worden er verschillende communicatiemiddelen gebruikt:

- infovergaderingen (oudercontactavond voor de jeugd, samenkomst nieuwe leden)
- vademecum
- clubblad “Topspin”
- website “www.tcrapid.be
- e-mail: info@tcrapid.be - eflash@tcrapid.be (voor ideeën, klachten en info), jeugdvanrapid@gmail.com voor alles wat met jeugd te maken heeft.
- e-flash (elektronische nieuwsbrief)
- facebook
- digibord in het clubhuis
- uithangborden in en rond het clubhuis

3.7 Om een officieel mandaat te kunnen uitoefenen in de vzw (AV, RvB, commissielid) moet men lid zijn van de club. Dit geldt niet voor een lid van een ad hoc commissie.
DEEL IV: GEBRUIK VAN DE TENNISACCOMMODATIES

4.1 Algemeen gebruik

Enkel Rapid-leden aangesloten bij Tennis Vlaanderen mogen gebruik maken van de tennisaccommodaties.

Spelen kan alleen na reservatie op het digitale reservatiesysteem. Uitzonderingen hierop zijn: de spelers die via de regeling met de Stad Genk van de terreinen gebruik maken (zie 1.3), het occasioneel gebruik door gasten en niet-leden (zie 4.7), de deelnemers aan het Open Tornooi, de Genker Tennis Ontmoeting en andere gastactiviteiten. De leden van het bestuur en de terreinverantwoordelijke kunnen de niet-gerechtigde gebruiker de toegang ontzeggen.

4.2 Alle initiatieven en organisaties zijn welkom, maar lopen enkel via de verantwoordelijke commissie CRF, de Sport- of Zilvercommissie.

4.3 Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal en schade aan persoonlijke bezittingen in de kleedkamers of op de terreinen.

4.4 Niet-leden, niet lid van Tennis Vlaanderen, die deelnemen aan bepaalde activiteiten kunnen dit enkel doen op eigen risico.

4.5 De Rapidleden hebben de verplichting om afwijkingen aan materiaal of installaties, op of rond de terreinen, te melden aan de clubhuisuitbater, de terreinverantwoordelijke of een lid van de commissie infrastructuur.

4.6 Clubhuis
- Niet-leden hebben enkel toegang tot het clubhuis op uitnodiging van spelende, steunende of ereleden.
- De openingsdagen en -uren van het clubhuis dienen verplicht uit te hangen aan het clubhuis.
- Er is geen bediening voorzien op het terras, leeggoed dient door de leden zelf naar binnen gebracht.
- Er geldt een strikt rookverbod in het clubhuis. Herhaalde misbruiken kunnen met uitsluiting bestraft worden. In aansluiting met het clubhuis is buiten een overdekt en verwarmd rokersterras voorzien.

4.7 Tennisterreinen

•      Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de verantwoordelijke infrastructuur beslissen wanneer de terreinen vanaf begin april bespeelbaar zijn.

•      De gravelterreinen worden einde seizoen gesloten zodra de weersomstandigheden spelen niet meer mogelijk maakt (einde oktober, begin november). De smashcourtterreinen blijven in principe bespeelbaar.

•      Bij overvloedige regenval hebben de leden van de commissie infrastructuur of de clubhuisuitbater het recht de leden de toegang tot de terreinen te verbieden zolang hun toestand dit vereist.

•      Spelers mogen slechts de terreinen betreden na het volgen van de reservatierichtlijnen via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen en de geldende reglementering hieromtrent, opgemaakt door de sportcommissie.

•      Gasten en niet-leden kunnen occasioneel een terrein huren. Hiervoor geldt de volgende regeling.

o      Elk lid mag onbeperkt gasten uitnodigen om te spelen, maar een uitgenodigde gast mag zelf slechts 2 keer spelen. Spelen kan op alle terreinen, maar enkel op uitnodiging en in gezelschap van een clublid. Hiervoor dienen zij, vóór de aanvang van de wedstrijd, hun naam, adres en naam van het clublid te vermelden in het gastenboek dat beschikbaar is bij de clubhuisuitbater. Vanaf de derde speelbeurt betaalt de gastspeler 10 € per uur, op voorhand te betalen aan de clubhuisuitbater. Dit gastenboek is alleen ter inzage van de leden van het bestuur.       

o      Niet-leden kunnen occasioneel een terrein huren als het niet bezet is én als het clubhuis open is. Spelen kan enkel op de dag van de aanvraag en maximaal op 1 terrein tegelijkertijd. De terreinreservatie gebeurt op naam van de clubhuisuitbaters en de naam en adresgegevens van de niet-leden wordt genoteerd in een boekje dat in het clubhuis ligt. De niet-leden betalen voor aanvang van de wedstrijd 10 € per uur en stellen een persoonlijk identificatiemiddel aan de clubhuisuitbater ter beschikking als waarborg. In ruil hiervoor wordt hen een toegangsbadge voor het terrein ter beschikking gesteld.

•      Uitgenodigde spelers, niet aangesloten bij Tennis Vlaanderen, spelen op eigen verantwoordelijkheid. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

•      Alle spelers dienen aangepaste tennisuitrusting te dragen. Enkel tennispantoffels met vlakke zolen zijn toegelaten. Het dragen van basketpantoffels, pantoffels met uitspringende hak of gewone schoenen zijn, voor het betreden van de tennisterreinen, ten strengste verboden.

•      De spelers dienen zich te houden aan de regeling betreffende de terreinbezetting. Bij regelmatige overbezetting behoudt het bestuur zich het recht om ter zake een uurregeling in te voeren.

•      Ingeval van tornooi, interclub of vriendschappelijke wedstrijden kan het bestuur bijzondere schikkingen treffen om alle terreinen te bezetten. Deze schikkingen zullen tijdig bekend gemaakt worden.

•      Jeugdspelers (< 12 jaar) zullen, indien niet spelend samen met een volwassene, vanaf 19.30 uur hun plaats afstaan aan volwassen spelers, uitgezonderd op zaterdagen, zon- en feestdagen.
•      Na elk gebruik zullen de gebruikers de gravelterreinen verplicht borstelen en de lijnen keren. Dit geldt ook na het laatste speeluur van de dag.
•      Bij droog weer dienen de gravelterreinen vóór elk gebruik gesproeid te worden.
•      Om met licht te kunnen spelen moet men ten laatste om 22.30 uur in het clubhuis aanwezig zijn. Men kan van de verlichting gebruik maken tot 24.00 uur.
•      Tijdens en na de wedstrijden dienen de clubleden niet alleen deze reglementeringen strikt toe te passen maar ook de nodige fairplay aan de dag te leggen.
4.8 Reservatiesysteem
•      De club maakt gebruik van het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Hiervoor hebben de leden hun lidnummer van Tennis Vlaanderen en hun paswoord nodig en dit kan in het clubhuis of op de thuiscomputer.
•      Reserveren kan alleen op vaste tijdstippen: op halve of op volle uren.
•      Spelende leden kunnen twee reservaties boeken op alle terreinen. Wanneer een wedstrijd gespeeld is kan onmiddellijk een nieuwe reservatie gemaakt worden voor een volgende wedstrijd.
4.9 Sanitaire installaties
•      Deze zijn slechts toegankelijk tijdens de openingsuren van het clubhuis tenzij men beschikt over een toegangsbadge.
•      Iedereen is gehouden de installaties in nette staat achter te laten.
4.10 Badge
•      Verkrijgbaar bij betaling op de tennisrekening van 10 euro waarborg
•      Geeft toegang tot de tennisterreinen en de sanitaire installaties.

DEEL V: Sportieve Werking

5.1 Interclub -
De club verbindt er zich toe elk jaar interclubwedstrijden te organiseren. Deze worden in goede banen geleid door de interclubverantwoordelijke die bevoegd is voor het nemen van alle beslissingen in verband met de te spelen wedstrijden. - De sport- en jeugdcommissie bepalen de samenstelling van de interclubploegen
- Voorwaarden om deel te mogen nemen aan de interclubwedstrijden:
• Lid zijn van KTC Rapid Waterschei VZW, d.w.z. vóór 10 januari van het lopend jaar het aansluitingsformulier bezorgen aan de club via de website http://www.tcrapid.be  met aanduiding van de gewenste interclubreeks(en) én de betaling van het lidgeld op rekening van de club overmaken.
• Indien men het jaar ervoor effectief interclub gespeeld heeft in een andere club dient men eveneens op geldige wijze een transfer aan te vragen.
• Zich schikken naar de geldende interclubreglementen van Tennis Vlaanderen en de eigen club.
- Jeugdleden worden automatisch ingeschreven op de jeugdinterclublijsten, tenzij er vóór 15 januari een schriftelijke aanvraag is dit niet te doen. - Jeugdleden die wintertraining volgen met clubtussenkomst verbinden zich kandidaat te zijn voor de interclub.
- De volwassenen kunnen in principe inschrijven voor max. 2 reeksen waaraan, naargelang van het aantal ploegen, door de sportcommissie al dan niet gevolg kan gegeven worden.
- Bij de thuiswedstrijden van de nationale ploeg en de gewestelijke eindrondes volwassenen komt de club voor een vooraf bepaald vast bedrag tussen in de maaltijden van de eigen spelers en de bezoekers.
- Ballen worden in het begin van het seizoen gratis ter beschikking gesteld van de interclubkapiteins van de volwassenen voor de thuis te spelen wedstrijden. De kapitein is verantwoordelijk voor de (eveneens gratis) verdeling van de ballen onder zijn mede-interclubspelers en/of reserven, na de gespeelde interclubwedstrijden.
5.2 Open Tornooi
- De club organiseert elk jaar in de periode einde juli - begin augustus een open tornooi waarbij de aangeboden reeksen door de sportcommissie vastgesteld worden.
- De tornooileiding is verantwoordelijk voor het goede verloop van het open tornooi en mag hieromtrent alle nodige beslissingen nemen.
- In deze periode kunnen er enkel tot 15 uur velden ter beschikking gesteld worden voor vrije tennissers.
5.3 Genker Tennis Ontmoeting - De Genker Tennis Ontmoeting is een “ontmoeting” tussen de Genkse tennisclubs en wordt in de maand september, in beurtrol georganiseerd door de deelnemende clubs. - De ontmoetingen worden gespeeld in dubbelreeksen, waarbij het dubbelklassement telt. - Ieder clublid dat voldoet aan de criteria, opgelegd door de Genkse Sportraad, mag deelnemen. - De organisatie voor de clubleden is in handen van de sportcommissie.
5.4 Clubkampioenschap (CK) Enkel - Wordt elk jaar tussen begin en eind september betwist. - Finales worden op één weekend (zaterdag of zondag) gespeeld. Uitzonderingen, vervroegen of uitstellen, worden niet toegestaan. Enkel indien men 3 finales speelt kan per uitzondering 1 match op vrijdagavond gespeeld worden. -. Dubbel - Leden dienen vooraf in te schrijven in maximum drie reeksen.  Dubbelklassement is van toepassing. Nieuwe leden, NG geklasseerd, kunnen inschrijven voor het “CK - Nieuwe Leden”.
5.5 Rapid Sportvrouw / Sportman - Ieder clublid kan jaarlijks een aantal punten verdienen door deel te nemen aan één of meerdere georganiseerde clubactiviteiten en komt zo automatisch in aanmerking voor de titel van “Rapid Sportvrouw/Man van het Jaar”. De jeugd verdient hiermee de titel “jeugdrevelatie”. - Clubactiviteiten die in aanmerking komen zijn: interclub, Open-Rapid-tornooi en het clubkampioenschap - De sportcommissie bepaalt de te verdienen punten per activiteit en maakt voor elke speler een rangschikking op. - De prijsuitreiking, met overhandiging van een mooie trofee, heeft plaats op de avond van de sluiting van het clubhuis, begin oktober.
5.6 Gastentornooi - Na het CK wordt een Gemengd Gastentornooi, enkel voor volwassenen, georganiseerd - Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit maximum een week duren. - Tijdens de culinaire afsluiting, waarvoor een kleine bijdrage gevraagd wordt, ontvangt iedere aanwezige deelnemer een aandenken.
5.7 Lessen voor jeugd en de volwassenen - De jeugdcommissie staat in voor de organisatie van de jeugdlessen en jeugdtrainingen - De sportcommissie staat in voor de “beginnerlessen” uitsluitend voor nieuwe leden. - Bij voldoende belangstelling kunnen ook vervolmakinglessen georganiseerd worden. Dit kan enkel na interclub en tornooi.
BIJLAGE 1: Samenstelling van de RvB op 21-02-2017 Voorzitter: Lydia Dirckx Secretaris: Marie-Thérèse Winters Penningmeester: Danny Timmermans Bestuurderleden: • †Lus Remans: voorzitter jeugdcommissie • Nadine Demaret: voorzitter sportcommissie • Eric Vanhees: voorzitter commissie infrastructuur • Nadia Heylen:  voorzitter commissie communicatie • Christiane Van Calster : voorzitter commissie CRF (clubhuis, recreatie, feestelijkheden) • Danny Timmermans: voorzitter barcommissie • José Vanbockrijck: voorzitter zilvercommissie
BIJLAGE 2: Samenstelling Commissies op 21-02-2017
Jeugdcommissie Voorzitter: †Lus Remans Medewerkers:  Annelies Vanhees, Anniek Van Vinckenroye, Ellen Paesen, Tanja Beekhuijzen
Sportcommissie Voorzitter: Nadine Demaret Medewerkers: Carla Purnal, Lus Remans, Ruben Neyens, Dries Cuypers, Yves Vermeulen
Commissie infrastructuur Voorzitter: Eric Vanhees Medewerkers: Bart Vandeweerd, Jean-Claude Cox, Marcel Bosmans
Commissie CRF (clubhuis, recreatie en feestelijkheden) Voorzitter: Christiane Van Calster Medewerkers:  Nele Mondelaers, Erik Bens, Ernest Roijmans, Guy Hendrikx, Danny Leurs, Katrien Speelmans
Commissie communicatie Voorzitter: Nadia Heylen Medewerkers: Sara Bosmans, Robin Gryncewicz Webmaster en IT-verantwoordelijken : Robin Gryncewicz en Joris Arits Bodes: Jos Amand, Erik Bens, Ludo Dullers, Robert Jaksons, Ernest Roijmans, Ludo Schrijvers, Ferdi Schraepen, Jan Stelten, Eric Vanhees
Barcommissie Voorzitter: Danny Timmermans Medewerkers: Marie Thérèse Winters, Ernest Roijmans, Johan Vangeneugden, Ronny Phlypo, Patrick van Schendel
Zilvercommissie Voorzitter: José Vanbockrijck Medewerkers: Henri Lenaerts, †Marianne Sidarow, Heinrich Legowski, Ernest Roijmans, Jan Stelten, Tjeu Arits 
{extended}


 
© 2018-2020 TCRapid.be (BTW-nr: BE0418834815) - Alle rechten voorbehouden - Privacy Verklaring - Disclaimer - Contact